Tuesday, December 18, 2012

Tis the Season To Sing

Tis the Season to Sing

 "We Wish You a Merry Christmas"Tis the Season to sing  
  
"JOY  To The World"
 Tis the Season to Sing

" I'm Dreaming of a White Christmas"

Tis the Season to Sing

"Angels we have Heard on High"Tis the Season to Sing 

"Frosty the Snow Man"

Tis the Season to Sing

"Rock'n Around the Christmas Tree"

Tis the Season to Sing

" Home for the Holidays "Tis the Season to Sing

"Away in a Manger"
Tis the Season to Sing

"What Child is This"Tis the Season to 
Remember to Merry Christmas

2012